Statuten


Belgium Nepal Friendship Association VZWAlgemeen


Naam


Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Belgium Nepal Friendship Association VZW ».


Zetel


Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd Veldkantstraat 343, 1850 Grimbergen.

Hij kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats door een gewone beslissing van de raad van bestuur.


Doelstelling


Art. 3. De vereniging heeft tot doelstelling het ondersteunen van alle initiatieven die een brug bouwen tussen de Nepalese Ambassade en de Belgische en Nepalese bevolking, zowel op economisch, cultureel, humanitair en toeristisch vlak. De vereniging onthoudt zich van alle politieke en religieuze inmenging zowel in België als in Nepal.


Duur


Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.


Leden


Toetreding


Art. 5. Het aantal leden is niet beperkt. De toelating als lid behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, die soeverein beslist over de schriftelijke kandidaturen die tot hem worden gericht, zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden.

De raad van bestuur kan, op de door hem te bepalen voorwaarden, de hoedanigheid toekennen van steunend, ere- of beschermend lid.

Art. 6. De jaarlijkse bijdragen van de leden zal niet hoger mogen zijn dan 100,00 Euro.

Uittreding, verlies van lidmaatschap


Art. 7. De uittreding is op elk moment mogelijk. Deze moet worden betekend per ondertekende brief gericht aan de voorzitter van de vereniging.

Het gebrek aan betaling van de bijdrage voor het lopend jaar binnen de drie maanden na haar opeisbaarheid staat gelijk aan ontslag.

De uitsluiting van een lid behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, die beslist met een twee derde meerderheid. De opgave van redenen van uitsluiting is niet vereist.

 

De uittredende of uitgesloten leden, alsmede de erfgenamen en begiftigden van een lid hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit de teruggave van de gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen. Zij kunnen in geen geval mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen of het opmaken van een inventaris verlangen.


Raad van bestuur


Art 8. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste zeven leden, verkozen door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder heeft een termijn van drie jaar. In geval van overlijden of ontslag van een bestuurder vervalt het mandaat van de door het bestuur gecoöpteerde vervanger op hetzelfde ogenblik als dit van de andere bestuurders.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan.

Tegenover de vereniging hebben zij de verantwoordelijkheid van een onbezoldigde mandataris.

Machten


Art. 9. De raad van bestuur beschikt over de grootst mogelijke bevoegdheid om de vereniging te beheren en te besturen. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten is voorbehouden aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.


Werking


Art 10. De raad van bestuur vergadert op geschreven uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Hij beraadslaagt op geldige wijze zodra ten minste de helft der bestuurders in functie aanwezig is. Elke beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen der bestuurders in functie. Procuraties zijn niet toegelaten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.

Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies geldig uitgeoefend door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters of, bij hun ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Algemene vergadering

Machten


Art. 11. De algemene vergadering beraadslaagt soeverein over de materies op zijn dagorde geplaatst en haar beslissingen binden alle leden, zelfs deze die afwezig waren op de deliberaties of zich hebben onthouden of hun verzet hebben kenbaar gemaakt bij de stemming.


Oproeping


Art. 12. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de raad van bestuur of van één vijfde van de leden, door een e-mail verzonden ten minste veertien dagen op voorhand. Zij komt samen in de sociale zetel of op de plaats aangeven in de oproeping.

 

De algemene vergadering moet ten minste één keer per jaar worden gehouden om over de rekeningen en de begroting te beraadslagen en goed te keuren.

Werking


Art. 13. Het voorzitterschap en het secretariaat van de vergadering wordt geregeld zoals deze van de raad van bestuur. Voor elke beraadslaging kiest vergadering een secretaris en twee stemopnemers.

De processen-verbaal die de beraadslagingen van de algemene vergaderingen weergeven, worden getekend door de voorzitter en bewaard op de zetel van de vereniging.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Met uitzondering van de gevallen voorzien door de wet beraadslaagt de vergadering geldig, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.

Zij statueert bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.


Processen-verbaal


Art. 14. De processen-verbaal kunnen op de zetel van de vereniging geraadpleegd worden op afspraak door elk lid die zijn bijdrage heeft betaald. De raad van bestuur doet uitspraak over elk verzoek van derde om een afschrift te bekomen van deze processen-verbaal.


Financiële bepalingen


Maatschappelijk dienstjaar


Art. 15. De rekeningen en de begroting worden jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur en voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering.

Het maatschappelijk dienstjaar stemt overeen met bet burgerlijk jaar.

De penningmeester zorgt jaarlijks tijdig voor de wettelijk verplichte belastingsaangifte.

Bij uitgaven van een bedrag groter dan 1.000,00 Euro, dient de betaling schriftelijk goedgekeurd te worden door de penningmeester, samen met 2 extra bestuursleden.


Ontbinding


Art. 16. In geval van ontbinding van de vereniging zullen alle goederen, beschikbaar, na afbetaling van de schulden, worden aangewend ten voordele van een ontwikkelingsproject in Nepal, te bepalen door de algemene vergadering.


01 juli 2017Voor eensluidend verklaard :Dr. Luc Beaucourt - voorzitter            Danny Verhasselt -  Secretaris